WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Produkty

Výsledkem projektu WPE jsou následující moduly. Volně přístupná je demo verze.

Referenční moduly

  1. popisují typy profesních textů - vědecké články, výzkumné zprávy, návrhy projektů, hodnocení prací jiných autorů, propagační materiály, atd.
  2. vysvětlují specifické jazykové jevy, které působí potíže při psaní odborných textů v oblasti techniky, chemie a farmacie, prostřednictvím následujících sekcí: kompozice odborného písemného projevu, stylistické rysy odborného projevu, funkce jazyka, gramatické problémy v odborném projevu, slovní zásoba
  3. poskytují autentické příklady z cílových oborů

Instrukční moduly

Poskytnou konečným uživatelům cvičení určená pro samostudium s cílem upevnit poznatky získané při studiu referenčních modulů:

  1. základní cvičení jsou společná pro všechny uživatele bez ohledu na výchozí mateřský jazyk a navazují na jednotlivé sekce referenčních modulů: doplňování chybějících výrazů, přiřazování vhodných slov a frází, uspořádání a přeskupení částí textů, tvoření slov, použití kolokací, analýza a zlepšování stylistiky textu, vyhledávání chyb, atd.
  2. výběrová cvičení se budou zabývat zejména specifickými problémy jednotlivých profesních skupin a uživatelů s různými výchozími mateřskými jazyky
  3. klíč ke cvičením
  4. testy k ověření získaných znalostí

Metodický modul

V metodickém modulu budou detailně popsány následující metody:

Volně přístupná je demo verze.

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15