WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Partnerství

 1. Universita v Leobenu, Rakousko - je ze tří technických universit v Rakousku nejvíce specializovaná. Věda a výzkum na universitě se zaměřují na oblast zdrojového inženýrství, hutnictví, geologické vědy, nauku o materiálech a životním prostředí. Oddělení pro styk s průmyslem je nedílnou součástí university a jeho činnost je úzce zaměřena na spolupráci s místním průmyslem. Oddělení bude testovat vzniklé produkty a šířit výsledky projektu v Rakousku.
  www.unileoben.ac.at
 2. Universita v Essexu, Centrum pro výuku angličtiny, Velká Británie poskytuje programy a kurzy zaměřené na specializovanou výuku angličtiny pro potřeby zahraničních zájemců o studium na britských universitách (studenti magisterských oborů i doktorského studia). Pracovníci centra mají bohaté zkušenosti s vývojem materiálů pro výuku odborného písemného projevu. Centrum se významně podílelo na vývoji příručky, která je výstupem projektu v rámci Leonardo I. Centrum bude v novém projektu zajišťovat jazykové a metodické vedení a kontrolu při vývoji modulů a rovněž vytvoří metodický modul. Centrum se bude také podílet na šíření výsledků projektu v evropském měřítku prostřednictvím účasti na mezinárodních seminářích a konferencích.
  www.essex.ac.uk
 3. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, katedra jazyků, Česká republika zajišťuje kurzy pro studenty bakalářských a magisterských oborů na Fakultě strojního inženýrství. Podílí se také na přípravě doktorandů v anglickém jazyce. Multimediální jazyková laboratoř s 15 pracovními místy je přístupná všem studentům a umožní testování a ověřování materiálů, které budou vznikat v rámci projektu. Katedra jazyků úzce spolupracuje s odborníky z technických oborů, kteří se budou rovněž podílet na vývoji IT verzí projektových materiálů. Katedra byla koordinátorem předchozího jazykového projektu v rámci Leonardo I a je proto i koordinátorem nového projektu. Pracovníci katedry mají odpovídající zkušenosti z šíření výsledků prvního projektu a budou proto zajišťovat tuto oblast v evropském měřítku. Fakulta spolupracuje s řadou průmyslových podniků v brněnském regionu i mimo něj, kde budou vytvořené materiály testovány.
  www.vutbr.cz
 4. Syncare Plus, s.r.o., Česká republika je malá společnost zabývající se výrobou, obchodem a poradenstvím v oblasti kosmetických produktů. Firma má síť regionálních zástupců v CZ a SK a spolupracuje s řadou kosmetických salonů a center. Tento partner bude testovat materiály vyvinuté pro oblast chemie a bude šířit výsledky projektu prostřednictvím svých seminářů pro kosmetické representanty v CZ a SK.
  www.syncare.cz
 5. Ústav fyziky materiálů - Akademie věd České republiky - je zaměřen na mezioborové studium nauky o materiálech. Ústav publikuje výsledky svých výzkumů na mezinárodní úrovni v angličtině. Ústav má řadu společných projektů s Fakultou strojního inženýrství včetně společné přípravy studentů doktorského studia. Ústav bude zajišťovat testování materiálů v oblasti materiálového inženýrství.
  www.ipm.cz
 6. Universita v Ljubljani, Fakulta přírodních věd a informatiky, katedra chemického vzdělávání a informatiky, Slovinsko má velké zkušenosti s účastí v mezinárodních projektech. Prostřednictvím svých pracovníků se podílí na výuce ESP v oblasti chemie a na vývoji multimediálních pomůcek. Tento partner také poskytuje specialistu na oblast informačních systémů, čímž bude zaručena podpora vývoje IT verzí projektových produktů a kontrola kvality. Pro zajištění jazykové správnosti bude navázána spolupráce s rodilým mluvčím, který pracuje v oblasti. Šíření výsledků projektu ve Slovinsku bude probíhat v rámci spolupráce s firmami a instituty, které se zabývají výrobou a vývojem chemickým a farmaceutických produktů.
  www.uni-lj.si
 7. Krka. d. d., Slovinsko je farmaceutická společnost, která se řadí mezi největší vývozce farmaceutických produktů ve Slovinsku. Vedoucí pracovníci společnosti se budou podílet na testování materiálů vyvinutých v rámci projektu pro oblast farmacie.
  www.krka.si
 8. Matador, a.s., Slovensko je společnost holdingového typu působící v oblasti gumárenství. Společnost Matador se skládá z osmi divizí umístěných na Slovensku, v České republice, v Německu a v Rusku. Materiály vyvinuté v rámci projektu pro oblast chemických disciplin budou testovány ve Výzkumném ústavu gumárenském a v Centru vzdělávání v Púchově. Tyto instituce tvoří nedílnou součást společnosti. Na šíření výsledků projektu se bude také podílet Trenčianská universita, Fakulta průmyslových technologií v Púchově.
  www.matador.sk
 9. Státní technická škola v Miláně, Itálie je testovací instituce pro ostatní střední a vyšší technické školy v Itálii. Tato škola se podílela na několika mezinárodních jazykových projektech včetně programu Leonardo da Vinci I. Tato partnerská instituce je jedním z partnerů, kteří se přímo podílí na vývoji materiálů. Testování bude probíhat ve spolupráci s místními průmyslovými podniky. Šíření výsledků projektu v Itálii je plánováno formou seminářů a konferencí s celostátní působností.
  www.tes.mi.it
 10. Skjal, Iceland je malá překladatelská agentura, která se zabývá překlady z/do řady evropských jazyků včetně málo frekventovaných jazyků. Jedním z hlavních úkolů tohoto partnera je vytvořit islandskou verzi modulů s důrazem na farmaceutický průmysl. Testování a šíření výsledků projektu bude probíhat za podpory islandské university.
  www.skjal.is
 11. Obchodní a průmyslová komora pro oblast Jura, Francie je právní subjekt, který podporuje podnikatelské aktivity místních malých a středních podniků, nabízí služby v oblasti poradenství, vzdělávání a mezinárodní spolupráce. Testování a šíření výsledků projektu bude podporováno sítí AGERCEL.
  www.jura.cci.fr

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15