WPE - Psaní odborných textů v angličtině

Projekt Leonardo da Vinci II: CZ/02/B/F/LA - 134043
Trvání projektu: 1/11/2002 - 31/10/2005
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility on the part of the European Community.

Záměr projektu

Navržený projekt s názvem Psaní odborných textů v angličtině je jazykový projekt, který dále rozvíjí výsledky předchozího projektu s názvem Efektivní komunikace při psaní v technické/přírodovědné angličtině. Výstupem projektu je příručka s názvem: Praktická příručka pro autory technických a přírodovědných textů v angličtině. Čtyři partneři (CZ, UK, D a SK) vytvořili manuál o cca 75 stranách pro potřeby autorů píšících v angličtině v oblasti přírodních a technických věd. Avšak doposud vytvořený materiál je omezený, protože se zabývá pouze některými společnými problémy autorů, kteří nejsou rodilými mluvčími.

Cílem následného projektu je proto vytvořit další materiál ve formě 11 modulů určených pro samostudium autorů píšících v odborné angličtině. Z tohoto souboru materiálů si každý autor bude moci vybrat podle svého odborného zaměření (technické obory, chemie a chemické obory) a výchozího mateřského jazyka, a to jak referenční materiál, tak rozvíjející cvičení.

Popis předchozího projektu Praktická příručka pro autory anglických přírodovědných/technických textů

Pilotní projekt finančně podporovaný programem Leonardo da Vinci I (1998-2001).

Označení projektu: CZ/98/1/82536/PI/III.1.a/FPC

Projekt vznikl na základě potřeby autorů píšících odborné publikace (vědecké články, výzkumné zprávy, návrhy projektů, atd.) v oblasti přírodních věd a techniky. Odpovídající písemný projev je základem pro přesné vyjádření myšlenek, postupů a výsledků s jejich následným předáním cílové skupině. Příručka je zaměřena především na zefektivnění písemného vyjadřování autorů (zejména mladých absolventů odborných škol), kteří tak mohou zlepšit své profesní vyhlídky v celoevropském měřítku.

Autoři příručky se zaměřili především na ty oblasti odborného písemného projevu, které byly stanoveny na základě analýzy potřeb jako nejvíce problémové:

  1. Typy odborných textů - vědecké články, odborné publikace, návrhy projektů. Tato kapitola se zabývá základními rozdíly mezi výše uvedenými typy a jejich strukturou.
  2. Kompozice - tato kapitola představuje jednotlivé prvky, které tvoří kostru odborného písemného textu jako např. titul, plánování odborného textu, tabulky a grafy, shrnutí, atd.
  3. Styl - uvedená kapitola se zaměřuje na takové jevy jako objektivita písemného projevu, jasnost a stručnost vyjadřování, formálnost, vytyčování hlavních myšlenek,atd.
  4. Funkce jazyka - tato kapitola pojednává o takových funkcích jako vyjádření souhlasu a nesouhlasu, třídění materiálu, porovnávání a protiklady, definování, zobecnění, atd.
  5. Gramatika - v této specifické kapitole jsou zahrnuty pouze výrazně problematické gramatické jevy, s nimiž se autoři odborných textů opakovaně setkávají a potřebují si je ujasnit (interpunkce, pořádek slov, vyjádření číslovek, členy, atd.)
  6. Slovní zásoba - tato kapitola podává přehled nejpoužívanějších zkratek, předpon a přípon v oblasti odborného vědeckého a technického stylu.

Příručka má praktický cíl a proto se autoři snažili přiblížit uvedené lingvistické problémy formou čtivou pro techniky a vědecké pracovníky. Definice jevů jsou stručné, doplněné o řadu praktických příkladů. Grafická úprava by měla splňovat nároky technicky a vědecky orientované cílové skupiny - tabulky, přehledné členění kapitol.

Příručka je především zamýšlena jako pomůcka pro samostudium, k rychlému vyhledání problematického jevu a nalezení odpovědi. Bude proto k dispozici v centrech distančního vzdělávání a oborových knihovnách jednotlivých partnerských institucí. Materiál však může být využit i pro tvorbu výukových modulů v oblasti odborného písemného projevu v angličtině.

Instituce zapojené v projektu:
Autorský tým sestává z odborníků v oblasti lingvistiky a vědeckých pracovníků z různých technických a přírodovědných oborů:

Příručka je ke stažení na: http://deer.ro.vutbr.cz/vvztahy/leonardo.php

© Vysoké učení technické v Brně, 2005

:: email to webmaster ::

Last update: 19-Dec-2005, 15:15